"Poliglota.zip" wer.1.2   (2,170 MB)
tu obraz poliglota.jpg

Z racji posiadania opcji powtarzania partii materiału w dowolnie ustawianym przez użytkownika czasie, program szczególnie może być przydatny w procesie nauczania języków obcych.
Oprócz nauki języków obcych program może być szeroko wykorzystywany w całym procesie dydaktycznym bowiem oferuje tworzenie dowolnej ilości baz (plików z danymi) z nieograniczoną ilością rekordów.

Czas prezentacji na ekranie sekwencj (materiału poszczególnych rekordów z bazy) ustala w sposób dowolny użytkownik programu; w przypadku, gdy do danego obrazu dołączony jest plik dzwiękowy o czasie trwania dłuższym od czasu ustawionego, wówczas prezentacja danego obrazu zostaje wydłużona do końca trwania sekwencji dzwiękowej.
Opcja powtarzania materiału z całej bazy umożliwia utrwalanie materiału zastępując tradycyjną metodę "wkuwania" na potrzeby różnych egzaminów.

Szczególnie przydatną w procesie nauki języków obcych może okazać się opcja zmiany kolejności prezentowanego na ekranie materiału. Z jej pomocą nauka słówek, zwrotów i zdań może okazać się wielce atrakcyjną i efektywną. Zmiana kolejności powtarzania możliwa jest oczywiście w trakcie pracy programu.

Nowatorskim rozwiązaniem "Poligloty" jest niewątpliwie wykorzystywanie baz z danymi, zabezpieczonymi przez autora (autorem może być każdy użytkownik programu) przed ingerencją w zawarte w nich treści. Kolejną płaszczyzną zabezpieczenia danych w bazach jest dostęp do ich treści w przypadku uprzednio wprowadzonego w programie hasła. Powyższe hasło musi nam udostępnić autor takiej bazy. W świetle powyższego "Poliglota" może otworzyć w procesie dydaktycznym nową formę dystrybucji wiedzy - dystrybucja nie kompletnych aplikacji ze sztywno określonym materiałem lecz jedynie baz (materiału), w które może zaopatrywać się dowolny użytkownik "Poligloty".

Godną podkreślenia właściwością programu jest umiejętność analizy każdego rekordu a nawet poszczególnych pól w danym rekordzie. W wyniku tej umiejętności autor bazy z danymi może wypełnić wszystkie lub wybrane jedynie pola poszczególnych rekordów. Wszystkie lub wybrane jedynie pola mogą zostać przez autora zakodowane kluczem (hasłem) licencyjnym.
                Opisane powyżej właściwości "Poligloty" w zakresie obsługi baz danych pozwalają obecnie na:
- dystrybucję danych nie w postaci kompletnych, skomplikowanych i kosztownych aplikacji lecz jedynie w postaci prostych, chociaż skutecznie zabezpieczonych plików;
- oferowane bazy będą faktycznie danymi shareware, które mogą zostać przekształcone w wersje profesjonalne po uzyskaniu właściwego klucza licencyjnego;
- dystrybucja baz i kluczy mogą być zautomatyzowane. Realizacja tego może odbywać się na zasadach podobnych do dystrybucji skryptów Javy lub PHP;
- użytkownik programu (wydatek groszowy) może sukcesywnie zaopatrywać się w kolejne partie materiału do nauki;
- wreszcie, najważniejsza sprawa - każdy użytkownik "Poligloty" może być jednocześnie twórcą profesjonalnych baz, w których jego "interesy" będą właściwie zabezpieczone.