"Fotoopis.zip" wer.3.0   (810 kb)
tu obraz fotoopis.jpg

Jednocześnie z prezentacją plików graficznych z tekstowym opisem program może jednocześnie odtwarzać pliki dźwiękowe WAV lub MP3.
        Warunkiem ich odtwarzania jest nadanie im nazwy identycznej jak pliku graficznego, przy zachowaniu oczywiście "muzycznego" ich rozszerzenia WAV lub MP3.

Przy pomocy "FotoOpisu" możemy również uatrakcyjnić naukę słówek, zwrotów i zdań podczas nauki języków obcych. W wyniku jednoczesnego oddziaływania na nasze receptory wzroku i słuchu nauka ta będzie bardziej efektywną.

Program wyposażono w opcje umożliwiające użytkownikowi komputera przechodzenie z automatycznego pokazu obrazów do prezentacji dowolnie ich wybieranych.
        Stosownie do potrzeb i upodobań użytkownik może dobierać kolor planszy i kolor okna opisów tekstowych, fonty (kolor, styl i rozmiar) pola opisu oraz kolory napisów dolnego panela.

Obrazy są wyświetlane na ekranie w ich normalnych wymiarach. W przypadku znacznych ich rozmiarów mogą one częściowo lub całkowicie zasłaniać okno (planszę) programu. Z powyższych względów opcje ujęte w menu są dublowane podobnymi pod postacią przycisków oraz menu podręcznego. To ostatne może być uruchamiane prawym przyciskiem myszy w obrębie dowolnego okna.

Czas prezentacji na ekranie plików graficznych ustala w sposób dowolny użytkownik programu; w przypadku, gdy do danego obrazu dołączony jest plik dzwiękowy o czasie trwania dłuższym od czasu ustawionego, wówczas prezentacja danego obrazu zostaje wydłużona do końca trwania sekwencji dźwiękowej.

Ponieważ obrazy są wyświetlane na ekranie w ich normalnych wymiarach, dla tego okna określamy jedynie miejsce na ekranie, w którym te obrazy mają się ukazywać. Dokonujemy tego w najprostszy z możliwych sposobów - klik myszą na dowolnym pliku w katalogu, przemieszczenie widocznego okna (obrazu) w odpowiedni rejon i upuszczenie go.

W celu przypisania do obrazu odpowiedniego tekstu wybieramy właściwy obraz i w pole opisów wprowadzamy tekst dla tego oobazu metodą typową dla edytorów tekstu, po czym utrwalamy ten zapis.