"Fotoopis_Darmowy.zip" wer.1.9   (616 kb)
tu obraz fotoopis_darmowy.jpg

"Fotoopis_Darmowy" składa się on jedynie z pliku wykonywalnego. Dodatkowo wyposażono go w katalog "Foto" z kilkoma fotografiami (plikami .JPG) w celu umożliwienia natychmiastowego sprawdzenia funkcjonalności programu.

Obrazy są wyświetlane na ekranie w ich normalnych wymiarach. W przypadku znacznych ich rozmiarów mogą one częściowo lub całkowicie zasłaniać okno (planszę) programu. Z powyższych względów opcje ujęte w menu są dublowane podobnymi pod postacią przycisków oraz menu podręcznego. To ostatne może być uruchamiane prawym przyciskiem myszy w obrębie dowolnego okna.
         Powyższe opcje wyposażono ponadto w kombinację tzw. "gorących klawiszy", które zapewniają sprawną obsługę programu przysłoniętego nawet przez obrazy.
"Gorące klawisze" umożliwiają :
- Ctrl + N - wyświetlenie kolejnego obrazu w katalogu;
- Ctrl + P - wyświetlenie poprzedniego w katalogu obrazu;
- Ctrl + K - skasowanie istniejącego dla obrazu tekstowego opisu jaki ukazuje się w oddzielnym (specjalnym) oknie;
- Ctrl + Z - ponowny zapis obrazu (pliku graficznego) w przypadku dokonania opisu tekstowego dla tego obrazu lub skasowania takiego opisu;
- Ctrl + A - wywołanie funkcji automatycznego pokazu obrazów. W przypadku braku zaznaczenia (podświetlenia) jakiegokolwiek pliku graficznego w katalogu pierwszy obraz i obrazy kolejne będą prezentowane na ekranie przez czas określony przez użytkownika w oknie "Czas pokazu". Domyślnie ustawiona (w sekundach) jest tam wartość - 3. Wartość maksymalna (ograniczenie programowe) to 180 sekund.
         W przypadku zaznaczenia dowolnego pliku graficznego i wywołaniu tej opcji automatyczny pokaz będzie realizowany przez program od obrazu kolejnego.
- F10 - zatrzymanie (STOP) automatycznego pokazu obrazów. Po wywołaniu tej opcji użytkownik ma możliwość realizacji dowolnych opcji programu z zakończeniem pracy (Koniec) włącznie;
- F1 - wywołanie pliku pomocy;

Ponieważ obrazy są wyświetlane na ekranie w ich normalnych wymiarach, dla tego okna określamy jedynie miejsce na ekranie, w którym te obrazy mają się ukazywać. Dokonujemy tego w najprostszy z możliwych sposobów - klik myszą na dowolnym pliku w katalogu, przemieszczenie widocznego okna (obrazu) w odpowiedni rejon i upuszczenie go.
        W podobny sposób ustalamy miejsce rozmieszczenia planszy głównej programu i okna tekstowych opisów. W tym ostatnim przypadku za pomocą myszy ustalamy ponadto rozmiary (szerokość, wysokość) tego okna

W celu przypisania do obrazu odpowiedniego tekstu wybieramy właściwy obraz i w pole opisów wprowadzamy tekst dla tego obrazu metodą typową dla edytorów tekstu, po czym utrwalamy ten zapis.