"Kodzik.zip" wer.3.0   (200 kb)
tu obraz kodzik.jpg

Powyższe ograniczenie programowe ma zabezpieczyć przed przypadkowym nadpisaniem być może cennych plików.

Korzystając z programu użytkownik w zasadzie wykorzystuje 2 pierwsze od lewej przyciski: Plik i Kodowanie oraz okno wprowadzania hasła w panelu wprowadzania hasła.
         Zarówno podczas kodowania jak i przy rozkodowaniu plików czynności powinny być wykonywane zgodnie z algorytmem: wybór pliku (do kodowania lub rozkodowania), wprowadzenie obowiązującego hasła i aktywacja przycisku wyzwalajacego procedurę kodowania lub rozkodowania pliku.

Po wciśnięciu przycisku "Plik" w otwartym oknie dialogowym Wybór pliku do kodowania/rozkodowania w okienku "Nazwa pliku" wpisujemy (lub wprowadzamy plik pojedyńczym kliknięciem myszy z listy plików uwidocznionej poniżej), którego treść powinna zostać zaszyfrowana i poprzez uaktywnienie przycisku OK zatwierdzamy ten wybór. Okno dialogowe zostaje zamknięte.
         Nazwa wybranego pliku pojawia się na pulpicie (oknie głównym) programu wraz z pełną ścieżką dostępu.

Kolejną czynnością jest wprowadzenie obowiązującego hasła w odpowiednim oknie. Przy powyższej czynności użytkownik (dotyczy to szczególnie sytuacji gdy w pomieszczeniu są osoby postronne) może wprowadzać hasło w sposób zamaskowany po uaktywnieniu przycisku (Radiobuttonu) "Hasło ukryte". Odpowiednie znaki wprowadzanego hasła będą wówczas przykrywane ciągiem pojawiających się znaków "x".
         Uaktywnienie przycisku "Kodowanie" stanowi etap końcowy czynności związanych z kodowaniem bądź rozkodowaniem pliku.

Podczas trwania procesu kodowania / rozkodowania w lewym, górnym rogu ekranu ukazuje się okno wskaźnika postępu kodowania o kształcie szybkościomierza pokazującego stan zaawansowania operacji.