"Sprawy.zip" wer.1.2   (345 kb)
tu obraz sprawy.jpg

Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna programu, która w zasadzie składa się z ułożonych poziomo kolejnych rekordów zawierających dane o poszczególnych sprawach.
         Dane są ułożone w kolejności alfabetycznej według terminu ich dostarczenia (nadesłania). Z powyższych względów w/w pole zostało oznaczone kolorem żółtym.

W fazie włączenia program udostępnia użytkownikowi listę niezbędnych danych o sprawach, tzn: dane (Imiona i Nazwiska) nadawców poszczególnych spraw, terminy dostarczenia, krótkie opisy sprawy oraz ewentualnie wypełnioną rubrykę "Tryb załatwienia". Powyższa rubryka została oznaczona kolorem zielonym.

Dostęp do pełnych danych będzie możliwy z chwilą wprowadzenia wybranego rekordu (klik na rekordzie) w stan edycji. W otwieranym, w następstwie wykonania powyższych czynności, oknie "Edycja i druk" ukazują się poprzednie dane, uzupełnione o opis szczegółowy sprawy, adnotacje urzędowe, w postaci pisemnych, wyczerpujących uwag o trybie załatwienia sprawy oraz o trybie udzielenia nadawcy odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

W tej fazie użytkownik ma możliwość przeglądu danych, ich modyfikacji i ewentualnego wydruku. Zamkniecie powyższego okna spowoduje zapis zmodyfikowanych danych.
         Zapis danych wraz z reorganizacją bazy będzie miał miejsce również w przypadku dodawania nowych rekordów oraz niszczenia rekordów zbędnych lub stworzonych w sposób niewłaściwy.