"Notes.zip" wer.1.7   (570 kb)
tu obraz notes.jpg

Z chwilą uaktywnienia programu ukazuje się jego plansza główna, która w zasadzie składa się z ułożonych poziomo kolejnych rekordów zawierających dane o poszczególnych sprawach.
         Dane są ułożone w kolejności rosnącej według terminu ich wprowadzenia. Z powyższych względów w/w pole zostało oznaczone kolorem niebieskim. W górnej części planszy głównej widoczne są rozwijane opcje Menu.

W fazie włączenia program udostępnia użytkownikowi listę niezbędnych danych o sprawach, tzn: terminy , zaistniałe wydarzenia oraz kryptonimy haseł.
         Dostęp do pełnych danych będzie możliwy z chwilą wprowadzenia wybranego rekordu w stan edycji. W stanie edycji, w kolejnym oknie ukazują się poprzednie dane, uzupełnione o opis szczegółowy wydarzenia w postaci pisemnych, wyczerpujących uwag o zaistniałym wydarzeniu oraz pole kodowe dla rozkodowywania i zakodowywania tych uwag. W tej fazie użytkownik ma możliwość przeglądu danych, ich modyfikacji i ewentualnego wydruku.

Aktualizacja danych obejmuje opisaną uprzednio modyfikację treści znajdujących się w bazie, wprowadzanie nowych danych oraz usuwanie danych aktualnie zbędnych lub poczynionych w sposób niewłaściwy.
         W tej fazie użytkownik ma możliwość dodawania do bazy kolejnych rekordów, zmianę treści rekordów już istniejących oraz niszczenie rekordów zbędnych.

Dane poszczególnych rekordów są deponowane w bazie SQL. Ilość baz, których program może obsłużyć jest dowolna. W zależności od potrzeb dane zawarte w polach opisu poszczególnych rekordów mogą być zaszyfrowane;ich treść będzie teraz dostępna po rozkodowaniu za pomocą właściwego hasła.

Aktualna wersja programu jest wyposażona w opcję sortowania nie tylko, jak dotychczas, według terminu ale również według zaistniałych wydarzeń czy kryptonimach haseł.
         Kolejnym walorem tej wersji Notesa jest możliwość dowolnego kształtowania rozmiaru poszczególnych kolumn bazy. Powyższa operacja sprowadza się do ich rozciągania kursorem myszy.

Wszystkie, wykonywane operacje na każdym z 2 okien programu zostają zapamiętane z chwilą zakończenia pracy i stają się obowiązujące przy ponownej aktywacji jego pliku wykonywalnego.