"Kontakt.zip" wer.1.3   (337 kb)
tu obraz kontakt.jpg

Niewielkie rozmiary programu pozwalają na jego zainstalowanie na dyskietce i korzystanie z niego w klubach internetowych, u znajomych, w pracy itp.
         Korzystanie z programu w zasadzie sprowadza się zaznaczenia wybranego adresu i uaktywnienia w Menu opcji "Połącz".

Z chwilą uaktywnienia pliku wykonywalnego ukazuje się plansza główna programu, która w zasadzie składa się z ułożonych poziomo kolejnych rekordów zawierających dane o poszczególnych adresach internetowych.
         Adresy są ułożone według opisanego wyżej priorytetu. Z powyższych względów pole priorytetu zostało oznaczone kolorem żółtym. W górnej części planszy głównej widoczne są rozwijane opcje Menu.

W fazie włączenia program udostępnia użytkownikowi listę spreparowanych uprzednio przez niego adresów oraz pole priorytetów tych adresów. Znajdujące się bezpośrednio pod Menu pole edycyjne jest w tej fazie puste.
         Z chwilą wyboru (klik) żądanego adresu w powyższym polu pojawia się tekst poczynionych w fazie wprowadzania adresów adnotacji. Dostęp do pełnych danych (adresu, priorytetu i adnotacji) jest możliwy z chwilą wprowadzenia wybranego rekordu w stan edycji.

Aktualizacja danych bazy, dodawanie nowych rekordów oraz usuwanie rekordów zbytecznych odbywa się w programie na zasadzie edycji tekstu - jest więc niezwykle proste. Z chwilą zamknięcia okna edycji poczynione zmiany zostają umieszczone w bazie według wprowadzonego przez użytkownika priorytetu.

W sposób równie prosty i skuteczny funkcjonuje w programie opcja wyszukiwania potrzebnych danych. Rekord i kolejny ze znalezioną frazą zostaje podświetlony a wprowadzony w stan edycji prezentuje pełne dane.