"Klasa.zip" wer.1.9   (752 kb)
tu obraz klasa.jpg

Praca z programem sprowadza się do jednoczesnego wykorzystywania 2 jego zasadniczych okien oraz ewentualnego wykorzystywania okna podglądu i drukowania wybranego rekordu.

Podczas pracy istotną dla funkcjonowania "Klasy" jest formatka podglądu i edycji rekordów. Umieszczone na niej opcje (u góry) w Menu oraz w postaci widocznych u dołu przycisków dublują podobne opcje formatki głównej.
         Wyjątek w tym względzie stanowią opcje zarezerwowane jedynie dla formatki głównej, tzn. opcja otwierania i tworzenia nowej bazy , opcja szukania, pomocy oraz oczywiście zakończenia pracy z programem.

Opcja szukania umożliwia szybkie dotarcie do właściwego rekordu i sprowadza się do podania odpowiedniego wyrażenia (frazy) oraz przeglądu pokazywanych przez program rekordów (wierszy) zawierajacych takie treści. Dodawanie lub usuwanie pól i rekordów bazy jest również uproszczone do niezbędnego minimum.

Zapis wprowadzanych i modyfikowanych danych odbywa się w sposób automatyczny z chwilą zakończenia pracy z programem. Zapisowi podlega również ścieżka dostępu do ostatnio wykorzystywanej bazy danych.
         Obsługiwana przez program baza danych może mieć rozmiar nawet 2 TB (2 do potęgi 41 bajtów); nie jest również ograniczany rozmiar wprowadzanego do bazy tekstu czy danych graficznych. Powyższa właściwość umożliwia wykorzystanie "Klasy" do różnych zastosowań w szerokim zakresie.

Przeprowadzenie operacji zniszczenia wybranego rekordu to jedynie klik na wybranym rekordzie i aktywacja podopcji "Zniszcz rekord" (Ctrl + Del) dla formatki głównej lub wybór (klawiszami) odpowiedniego rekordu i aktywacja klawisza (-) usuwania zaznaczonego rekordu dla formatki podglądu i edycji rekordu.

Kolejnym walorem tej wersji Klasy jest możliwość dowolnego kształtowania rozmiaru poszczególnych kolumn bazy. Powyższa operacja sprowadza się do ich rozciągania kursorem myszy. Ta wersja posiada również umiejętność wyszukiwania fraz według dowolnego kryterium (według nazwiska, imienia lub ksywy); podczas wyszukiwania dostrzega wszystkie dane - nawet te aktualnie niewidoczne na ekranie.

Z chwilą zakończenia pracy z programem wszelkie poczynione ustawienia (również w zakresie rozmiarów i miejsca rozmieszczenia na ekranie tych 2 okien zostają zapisane; przy kolejnym włączeniu użytkownik otrzymuje okna programu jakie poprzednio (stosownie do swoich potrzeb i upodobań) zostały ustawione.